Sinh hoạt Medic 5 & Medic 7

Chương trình sinh hoạt KHKT Medic 7 – Ngày 29/06/2024 (Online)

Meeting ID: 989 3051 8379

Chương trình họp Medic 7 được bắt đầu lúc 13h.

Phòng họp sẽ được mở lúc 12h30 các Bác Sĩ báo cáo có thể thực hiện kiểm tra thiết bị & báo cáo thử.

Do có thực hiện thống kê sau mỗi buổi họp kính mong Bác Sĩ thiết lập thông tin đăng nhập theo định dạng: Bác Sĩ _ Khoa.