Thông tin tuyển dụng

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp các giá trị cốt lõi về đạo đức, hành vi, cách ứng xử và môi trường làm việc của mỗi công ty. Điều này sẽ tạo nên sự độc đáo của mỗi công ty và ảnh hưởng đến các yếu tố khác, từ hình ảnh của mỗi cá nhân đến hình ảnh của một tổ chức. Nếu các nhân viên tuân thủ và chia sẻ chuỗi giá trị của văn hóa doanh nghiệp, điều đó sẽ ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của công ty.

Nói một cách dễ hiểu, cơ sở vật chất và các trang thiết bị là “phần xác” của doanh nghiệp, thì văn hóa doanh nghiệp được ví như ‘’phần hồn’’. Trên thực tế, một yếu tố các ứng viên xem xét khi ứng tuyển cho các doanh nghiệp là yếu tố văn hóa doanh nghiệp ở công ty đó có được đề cao hay không? Khi họ cảm thấy giá trị của mình phù hợp với giá trị của doanh nghiệp thì họ sẽ tham gia đóng góp vào công ty.

Tải Văn hoá doanh nghiệp: