Sinh hoạt Medic 5 & Medic 7

Chương trình sinh hoạt KHKT Medic 5 – Ngày 22/02/2024

Meeting ID: 949 6495 4072
Chương trình họp MEDIC 5 được bắt đầu lúc 19h.

Phòng họp sẽ được mở lúc 18h30 các Bác Sĩ báo cáo có thể thực hiện kiểm tra thiết bị & báo cáo thử.

Do có thực hiện thống kê sau mỗi buổi họp kính mong Bác Sĩ thiết lập thông tin đăng nhập theo định dạng: Bác Sĩ _ Khoa.

Nguồn: https://medic.com.vn/2024/02/21/chuong-trinh-sinh-hoat-khkt-medic-5-ngay-22-02-2024-online/