Sinh hoạt Medic 5 & Medic 7

Chương trình sinh hoạt KHKT Medic 7 – Ngày 30/12/2023 (Online)

Meeting ID: 991 2827 9814

Chương trình họp Medic 7 được bắt đầu lúc 13h.

Phòng họp sẽ được mở lúc 12h30 các Bác Sĩ báo cáo có thể thực hiện kiểm tra thiết bị & báo cáo thử.

Do có thực hiện thống kê sau mỗi buổi họp kính mong Bác Sĩ thiết lập thông tin đăng nhập theo định dạng: Bác Sĩ _ Khoa.

Nguồn: https://medic.com.vn/2023/12/28/chuong-trinh-sinh-hoat-khkt-medic-7-ngay-30-12-2023-online/