DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng chiến lược phát triển

Email In PDF.

Chịu trách nhiệm về:

- Tham mưu cho BGĐ trong việc hoạch định chiến lược phát triển, quản lý và sử dụng các nguồn lực của bệnh viện.

- Lập kế hoạch và phối hợp với các bộ phận chức năng khác thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng, tiếp thị quan hệ công chúng.

I. Nhiệm vụ:

- Tìm kiếm thông tin, đánh giá các cơ hội và đe dọa ảnh hưởng đến hoạt động bệnh viện. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của bệnh viện, phân tích đánh giá các điểm mạnh, yếu và năng lực cạnh tranh, đề xuất các chiến lược phát triển.

- Nghiên cứu nhu cầu của nhóm khách hành mục tiêu, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch tiếp thị, mở rộng thị trường, thu hút khách hàng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch quảng bá, nâng cao hình ảnh và uy tín của bệnh viện.

-Nghiên cứu hoàn thiện tối đa chất lượng phục vụ, các dịch vụ kỹ thuật hiện đại, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, chăm sóc khách hàng toàn diện.

II. Tổ chức nhân sự:

- 01 Trưởng phòng (Giám đốc điều hành kiêm nhiệm)

- 02 Phó phòng

- 05 nhân viên.

 

Phòng IT

Email In PDF.

Chịu trách nhiệm về:

- Hoạt động ổn định hệ thống CNTT của bệnh viện bao gồm hệ thống phần mềm, mạng, máy tính, thiết bị tin học, tổng đài điện thoại.

- Đảm bảo tính an toàn, bảo mật của toàn hệ thống, kịp thời phác hiện và khắc phục các nguy cơ có thể gây nguy hại cho hệ thống CNTT và hoạt động của bệnh viện

I. Nhiệm vụ:

- Bảo trì định kỳ hệ thống CNTT, nâng cấp và sữa chữa hệ thống khi phát sinh nhu cầu.

- Tham mưu cho BGĐ các cải tiến tăng cường hiệu quả hệ thống, các cải tiến về quy trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi phục vụ khách hàng, nghiên cứu ứng dụng các phần mềm mới có thể đem lại hiệu quả hoạt động cho bệnh viện.

- Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc kiểm soát các hoạt động thông qua hệ thống máy tính.

- Duy trì hoạt động của hệ thống website, mail và hệ thống thông tin nội bộ của bệnh viện.

II. Tổ chức nhân sự:

- 01 Trưởng phòng

- 02 nhân viên

 

Phòng kế hoạch tổng hợp

Email In PDF.

Chịu trách nhiệm về:

- Kế hoạch hoạt động các khoa/phòng và việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

I. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn các khoa/phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo BGĐ xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa/phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Triển khai các quy định về khám, thanh toán bảo hiểm y tế đến các bộ phận có liên quan và hướng dẫn, theo dõi việc thanh quyết toán với bảo hiểm y tế.

- Tổ chức công tác thường trực bệnh viện, tổng hợp lịch trực.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Ban giám đốc và cơ quan cấp trên theo quy định.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Ban giám đốc và tổ chức thực hiện.

II. Tổ chức nhân sự:

- 01 Trưởng phòng (Giám đốc kinh tế kế hoạch kiêm nhiệm).

- 02 Phó phòng.

- 05 nhân viên.

 

Phòng vật tư thiết bị y tế

Email In PDF.

Chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

I. Nhiệm vụ:

- Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế. Cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo dự trù được duyệt.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước và quy định của bệnh viện.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

- Lập hồ sơ lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy.

- Kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra có ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư và thiết bị y tế trong bệnh viện.

- Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị có hiệu quả.

II. Tổ chức nhân sự:

- 01 Trưởng phòng

- 06 nhân viên

 
Trang 1 của 2
You are here: Trang chủ Giới thiệu Khoa - Phòng Phòng chức năng