DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Hướng dẫn về việc tiếp nhận phiếu khám thai miễn phí

Email In PDF.

Hiện tại bệnh viện đang tổ chức chương trình quảng bá cho khoa sản với các lớp tư vấn cho khoa sản và có phát hành loại phiếu khám thai miễn phí...

BỆNH VIỆN BÌNH AN

PHÒNG KHTH

Số:   /HD - KHTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Rạch giá, ngày 26 tháng 3 năm 2012

HƯỚNG DẪN

Về việc tiếp nhận phiếu khám thai miễn phí.

Hiện tại bệnh viện đang tổ chức chương trình quảng bá cho khoa sản với các lớp tư vấn cho khoa sản và có phát hành loại phiếu khám thai miễn phí sử dụng có khách hàng có tham gia vào buổi tư vấn tiền sản;

      Nay phòng KHTH hướng dẫn đến các bộ phận liên quan về việc tiếp nhận “Phiếu khám thai miễn phí”, như sau:

 1. Bộ phận tiếp nhận/hướng dẫn

      Khi có khách hàng sử dụng “Phiếu khám thai miễn phí”, bộ phận tiếp nhận/hướng dẫn, hướng dẫn khách hàng đến phòng khám thai – lầu 1.

 2. Phòng khám thai – lầu 1:

      Nhận “Phiếu khám thai miễn phí”, bác sĩ thực hiện khám cho khách hàng.

      Trường hợp khách hàng không thuộc đối tượng BHYT.

-         Nếu khách hàng chỉ cần được kê toa thuốc: thực hiện kê toa vào sổ khám thai định kỳ và hướng dẫn khách hàng mua thuốc ở nhà thuốc bệnh viện. Thu lại “Phiếu khám thai miễn phí”.

-         Nếu khách hàng cần thực hiện cận lâm sàng (siêu âm, xét nghiệm…): Ghi phiếu chỉ định và hướng dẫn khách hàng đến đóng phí trực tiếp tại quầy thu phí.

      Trường hợp khách hàng thuộc đối tượng BHYT.

-         Hướng dẫn khách hàng hàng mang “Phiếu khám thai miễn phí” đến quầy thu phí – lầu 1 để đăng ký vào phòng khám thai.

-         Thực hiện khám và chỉ định CLS như các khách hàng khác khi khách hàng đã đăng ký.

      * Trường hợp này “phiếu khám thai miễn phí” sẽ do BP thu phí lưu giữ

 3. Bộ phận thu phí:

-         Nếu khách hàng không phải là đối tượng BHYT: thực hiện thu tiền và chỉ định cận lâm sàng theo chỉ định của phòng khám thai.

-         Nếu khách hàng là đối tượng BHYT:

  1. Thực hiện đăng ký vào phòng khám như đối với đối tượng BHYT thông thường nhưng không thu chênh lệch tiền khám của khách hàng.
  2. Lưu giữ hóa đơn khám bệnh và “Phiếu khám thai miễn phí” của khách.
  3. Ghi số ID vào phiếu đăng ký khám (do BP hướng dẫn phát lúc đăng ký) của khách và hướng dẫn khách về phòng khám sản để được chỉ định CLS.
  4. Cuối ngày gửi hóa đơn kèm theo “Phiếu khám thai miễn phí” về phòng vi tính làm thủ tục hoàn tiền trên máy cho người xuất hóa đơn.
  5. Nộp hóa đơn hoàn về phòng kế toán, các hóa đơn hoàn nộp về phòng kế toán phải kèm theo “Phiếu khám thai miễn phí” hợp lệ.

 4. Phòng Vi tính

      Phòng vi tính có trách nhiệm cuối ngày hoàn hóa đơn các trường hợp khám thai miễn phí, căn cứ trên hóa đơn và “Phiếu khám thai miễn phí” hợp lệ kèm theo.

 5. Đề nghị các khoa/bộ phận liên quan thực hiện đúng theo hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn vướng mắc vui lòng liên hệ phòng KHTH để được giải đáp.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TM. PHÒNG KHTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

-    Các khoa/phòng;

-    Lưu KHTH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Hoạt động Hoạt động chung Hướng dẫn về việc tiếp nhận phiếu khám thai miễn phí