DỊCH VỤ Y KHOA


THƯ VIỆN SÁCH MEDIC

MedicalBooks

WEBSITE LIÊN KẾT

Quy định về việc chế độ đãi ngộ bác sĩ có bằng sau đại học về làm việc tại BV Bình An

Email In PDF.

Căn cứ tình hình hình thực tế tại bệnh viện Bình An; Căn cứ nhu cầu về nhân lực trình độ cao để phát triển bệnh viện...

SỞ Y TẾ KIÊN GIANG

BỆNH VIỆN BÌNH AN

Số: 46 /QĐ –BA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Rạch giá, ngày 21 tháng 03 năm 2013

 QUY ĐỊNH

Về việc chế độ đãi ngộ bác sĩ có bằng cấp sau đại học

về làm việc tại BV Bình An

            Căn cứ tình hình hình thực tế tại bệnh viện Bình An;

Căn cứ nhu cầu về nhân lực trình độ cao để phát triển bệnh viện;

            Xét đề nghị của phòng Tổ chức và phòng Kế toán bệnh viện,

 Thực hiện chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các bác sĩ có bằng CKI, Thạc sĩ, CKII, Tiến sĩ về làm việc tại bệnh viện Bình An, Ban Giám đốc thống nhất quy định mức chi hỗ trợ và điều kiện như sau:

1. Mức chi:

- Chi hỗ trợ 50 triệu đồng cho bác sĩ có bằng CKI, Thạc sĩ về làm việc tại Bình An.

- Chi hỗ trợ 100 triệu đồng cho bác sĩ có bằng CKII, Tiến sĩ về làm việc tại Bình An.

 2. Điều kiện:

- Bác sĩ có bằng cấp sau đại học, được tuyển dụng và nhận hỗ trợ nêu trên là các bác sĩ còn trong độ tuổi lao động, chưa nghỉ hưu và đáp ứng theo nhu cầu của bệnh viện.

- Bác sĩ ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện Bình An ít nhất 05 năm, nếu vi phạm hợp đồng sẽ bồi hoàn gấp đôi số tiền đã nhận hỗ trợ.

Ngoài tiền hỗ trợ nêu trên, bác sĩ được tính lương theo Quy chế lương của bệnh viện về việc chi trả thù lao cho bác sĩ.

Trên đây là Quy định về việc chi hỗ trợ cho bác sĩ có bằng cấp sau đại học về làm việc tại bệnh viện Bình An.

Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
You are here: Trang chủ Hoạt động Hoạt động chung Quy định về việc chế độ đãi ngộ bác sĩ có bằng sau đại học về làm việc tại BV Bình An